Generelle vilkår

Generelle vilkår for programvarene Proresult og Anleggsterminal (heretter omtalt som programvaren). Sammen med kundeavtale utgjør dette en bindende avtale mellom deg (fysisk eller juridisk person) som sluttbruker (heretter kalt bruker) og Proresult AS (heretter kalt Proresult). Kundeavtalen beskriver vilkår som er spesifikk knyttet til leveransen, og generelle vilkår, som kommer til anvendelse på de deler av leveransen de er relevante for.

Ved å bruke programvaren aksepterer du å være bundet av bestemmelsen i denne avtalen. Dette gjelder også under prøveperiode/demo av programvaren.

  1. BRUKSRETT

Programvaren gis som lisens til avtalte priser. Du får en løpende disposisjonsrett til programvaren. Du har rett til å opprette nye brukere, aktivere nye moduler og opprette nye anlegg. Utvidelse av programvaren blir fakturert etter gjeldene priser. Programvaren kan brukes på flere enheter etter eget ønske. Flere personer kan ikke dele en bruker med mindre dette er avtalt. Data og dokumentasjon som disponeres av bruker i henhold til denne avtalen, kan kun benyttes i den organisasjonen avtalen er inngått med.

Proresult har rett til å stenge tilgang til programvaren ved manglende betaling eller ved annet vesentlig mislighold fra bruker. Når tilgangen er stengt vil det ikke være mulig å hente ut data fra programvaren.

Proresult plikter å oppbevare alle registrerte data på en sikker og forsvarlig måte for å forhindre at uvedkommende får tilgang til opplysninger. Proresult foretar daglig backup. Proresult bærer ikke ansvar for de opplysninger som legges inn i programvaren. Brukeren er selv ansvarlig for at det ikke legges inn personopplysninger som personvernopplysningsloven setter spesielle krav til i forbindelse med behandling og lagring av data.

Alle opplysninger som registreres av bruker tilhører bruker. Proresult har likevel rett til å bruke anonymiserte kundedata til utarbeidelse av statistikk. Ved oppsigelse av kundeavtale har bruker rett til å få utlevert egen data i egnet format.

  1. OPPHAVSRETT

All opphavsrett til programvaren, tilhører Proresult eller dets leverandører. Programvaren er beskyttet av opphavsrettslovgivningen i Norge, internasjonale konvensjoner, og øvrig nasjonal lovgivning som kommer til anvendelse herunder lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk.

  1. REKLAMASJON, MISLIGHOLD OG ERSTATNING

Mener du det foreligger en feil/mangel ved programvaren, eller du på annen måte mener det foreligger mislighold av inngått kontrakt, må du omgående reklamere skriftlig til Proresult.

Ved mislighold av avtalen kan den part som rammes kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap. Proresult sitt erstatningsansvar er begrenset.

Proresult eller dets leverandører er ikke ansvarlig for indirekte tap. Som indirekte tap regnes tap av fortjeneste av enhver art, tap grunnet driftsavbrudd, avansetap, tap som følge av skade på maskinvare og annen programvare, tap overfor tredjemann. Ikke i noe tilfelle skal Proresult eller dets leverandører være ansvarlig for tap og skader av en hvilken som helst art som oppstår som følge av bruken av, eller manglende evne til å bruke programvaren. Under enhver omstendighet er Proresult sitt fulle ansvar begrenset til det beløp som bruker har betalt for programvaren, maks begrenset oppad til 12 månedpriser i henhold til denne avtale.

  1. SUPPORT OG OPPLÆRING

Kundeavtale inkluderer standard opplæring ved oppstart og fortløpende teknisk support av programvaren. Opplæring utover dette faktureres etter avtale og vil være spesifisert i kundeavtalen.

  1. VEDLIKEHOLD AV PROGRAMVAREN

Kundeavtalen dekker nyeste versjon av programvaren, feilrettinger og funksjonalitetsoppgraderinger.

  1. PRIS, BETALINGSVILKÅR, ENDRING, TILLEGG og OPPSIGELSE

Priser og vilkår for fakturering er beskrevet i kundeavtalen. For ytelser som bruker mottar i forbindelse med denne avtale, gjelder den til enhver tid gjeldende prisliste. Normal prisregulering gjøres årlig med virkning fra 1. januar hvert år. Proresult AS kan gjøre prisendringer inntil 4 ganger pr år utover normal prisregulering. Prisendring utover normal prisregulering varsles til kunde med minimum 1 måneds skriftlig varsel.

Kunden kan utvide sitt abonnement med tilleggsbrukere. Tilleggsbrukere av programmet skal navngis i Admin-funksjonen i Proresult-programmet. En slik utvidelse er å anse som en bestilling som umiddelbart tillegges avtalen og faktureres etter gjeldende vilkår.

For de som benytter systemet sin SMS-tjeneste er det en kostnad pr. melding, som faktureres sluttbruker etterskuddsvis. Kostnad på SMS-tjeneste indeksreguleres 1. januar hvert år.

Proresult AS har 6 måneders oppsigelsestid regnet fra første dag i neste fakturaperiode. Oppsigelse sendes skriftlig minimum 30 dager før neste fakturaperiode. Dersom oppsigelse sendes senere enn dette, vil oppsigelsestid starte fra kommende fakturaperiode.

 

  1. KOPIERING

Kunden/lisenstaker har ikke rett til å kopiere eller reprodusere hele eller dele av programvaren eller den medfølgende dokumentasjonen, med unntak av intern sikkerhetskopiering som sikkerhet mot tap.

Kunden har ikke under noen omstendigheter lov til å videreselge programvaren eller overdra retten til programmet til tredje person.

  1. MISLIGHOLD

Kundeavtalen kan opphøre og konto bli stengt ved vesentlig mislighold, manglende betaling eller konkurs. Ved åpning av stengte kontoer påløper det et gebyr på kr 2000,- og det forutsettes at utestående er innbetalt.