Generelle vilkår

Generelle vilkår for programvarene Proresult og Anleggsterminal (heretter omtalt som programvaren). Sammen med kundeavtale utgjør dette en bindende avtale mellom deg (fysisk eller juridisk person) som sluttbruker (heretter kalt bruker) og Proresult AS (heretter kalt Proresult). Kundeavtalen beskriver vilkår som er spesifikk knyttet til leveransen, og generelle vilkår, som kommer til anvendelse på de deler av leveransen de er relevante for.

Ved å bruke programvaren aksepterer du å være bundet av bestemmelsen i denne avtalen. Dette gjelder også under prøveperiode/demo av programvaren.

1. BRUKSRETT
Programvaren gis som lisens til avtalte priser. Du får en løpende disposisjonsrett til programvaren. Du har rett til å opprette nye brukere, aktivere nye moduler og opprette nye anlegg. Utvidelse av programvaren blir fakturert etter gjeldene priser. Programvaren kan brukes på flere enheter etter eget ønske. Flere personer kan ikke dele en bruker med mindre dette er avtalt.

Proresult har rett til å stenge tilgang til programvaren ved manglende betaling eller ved annet vesentlig mislighold fra bruker. Når tilgangen er stengt vil det ikke være mulig å hente ut data fra programvaren.

Proresult plikter å oppbevare alle registrerte data på en sikker og forsvarlig måte for å forhindre at uvedkommende får tilgang til opplysninger. Proresult foretar daglig backup. Proresult bærer ikke ansvar for de opplysninger som legges inn i programvaren. Brukeren er selv ansvarlig for at det ikke legges inn personopplysninger som personvernopplysningsloven setter spesielle krav til i forbindelse med behandling og lagring av data.

Alle opplysninger som registreres av bruker tilhører bruker. Proresult har likevel rett til å bruke anonymiserte kundedata til utarbeidelse av statistikk. Ved oppsigelse av kundeavtale har bruker rett til å få utlevert egen data i egnet format.

2. OPPHAVSRETT
All opphavsrett til programvaren, tilhører Proresult eller dets leverandører. Programvaren er beskyttet av opphavsrettslovgivningen i Norge, internasjonale konvensjoner, og øvrig nasjonal lovgivning som kommer til anvendelse herunder lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk.

3. REKLAMASJON, MISLIGHOLD OG ERSTATNING
Mener du det foreligger en feil/mangel ved programvaren, eller du på annen måte mener det foreligger mislighold av inngått kontrakt, må du omgående reklamere skriftlig til Proresult.

Ved mislighold av avtalen kan den part som rammes kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap. Proresult sitt erstatningsansvar er begrenset.

Proresult eller dets leverandører er ikke ansvarlig for indirekte tap. Som indirekte tap regnes tap av fortjeneste av enhver art, tap grunnet driftsavbrudd, avansetap, tap som følge av skade på maskinvare og annen programvare, tap overfor tredjemann. Ikke i noe tilfelle skal Proresult eller dets leverandører være ansvarlig for tap og skader av en hvilken som helst art som oppstår som følge av bruken av, eller manglende evne til å bruke programvaren. Under enhver omstendighet er Proresult sitt fulle ansvar begrenset til det beløp som bruker har betalt for programvaren.

4. SUPPORT OG OPPLÆRING
Kundeavtale inkluderer standard opplæring ved oppstart og fortløpende teknisk support av programvaren. Opplæring utover dette faktureres etter avtale og vil være spesifisert i kundeavtalen.

5. VEDLIKEHOLD AV PROGRAMVAREN
Kundeavtalen dekker nyeste versjon av programvaren, feilrettinger og funksjonalitetsoppgraderinger.

6. PRIS, FAKTURERING OG OPPSIGELSE
Priser og vilkår for fakturering er beskrevet i kundeavtalen.
For de som benytter systemet sin SMS-tjeneste er det en kostnad på kr. 0,59 pr. melding.

Alle avtaler har skriftlig og gjensidig oppsigelsestid på seks kalendermåneder dersom annet ikke er avtalt.

7. MISLIGHOLD
Kundeavtalen kan opphøre og konto bli stengt ved vesentlig mislighold, manglende betaling eller konkurs. Ved åpning av stengte kontoer påløper det et gebyr på kr 2000,- og det forutsettes at utestående er innbetalt.